วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

สารสนเทศ


ข้อมูลและสารสนเสศ
            1. ข้อมูล(data)
            2. สารสนเทศ(information)
ระบบสารสนเทศ
            1. สารสนเทศที่จำเป็น
            2. สารสนเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย
            3. สารสนเทศที่ได้รับมิบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ


1. บุคลากร

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

3. ฮาร์ดแวร์

4. ซอฟต์แวร์

5. ข้อมูลประเภทของข้อมูล1. ข้อมูลปฐมภูมิ

2. ข้อมูลทุติยภูมิการประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลเป็นกระบวนการที่มีกระบวนการย่อยหลายกระบวนการประกอบอยู่ด้วยกันตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การแยกแยะ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การคำนวณ เป็นต้นวิธีการประมวลผล1. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง(online processing)

2. การประมวลผลแบบกลุ่ม(batch processing)การจัดการสารสนเทศ1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

2. การตรวจสอบข้อมูล

3. การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล

4. การจัดเรียงข้อมูล

5. การคำนวณ

6. การทำรายงาน

7. การจัดเก็บ

8. การทำสำเนา

9. การแจกจ่ายการสื่อสารข้อมูล

การแทนข้อมูล

การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซึ้งทั้งสองสถานะคือปิดและเปิด จึงมีการกำหนดใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานะทั้งสองและมีกำหนดรหัสแทนอักขระซึ่งเป็นตัวเลขในระบบเลขฐาน สอง

1100 1010 = ส


1101 1000 = อุ

1011 0111 = ท

1011 1000 = ธ

1101 0100 = อิ

1011 0011 = ณ

1101 0101 = อี

                                                                   บทที่ 3


                                                     พัฒนาการของคอมพิวเตอร์


           เครื่องคำานวนในยุคประวัติศาสตร์
                 
                       1. เครื่องคำนวนลูกคิต
                       2. สร้างไม้บรรทัดคำนวน
                       3. เครื่องคำนวนของปาสคาล
                       4. เครื่องทอผ้าอัตโนมัติ
                       5. เครื่องดิฟฟอเรนซ์เอนจิน
                       6. เรื่องคำนวนแบบมีหน่วยความจำและมีหน่วยคำนวน                 

         คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ
 
                       1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานโดยเผาไส้หลอดให้เกิดประจุอิเล็กตรอน
                       2. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า  อินิแอค
                       3. จอหร์ มอชลี และ เจ เพรสเปอร์ เอ็คเคร์ท เป็นผู้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์  อินิแอค
                       4. จอร์น วอนนิวแมน เสอนแนวคิดในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ
                       5. หน่วยเก็บข้อมูลในรูปของบัติเจาะรูจานแม่เหล็กและเทปแม่เหล็ก


         คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์
                 
                      1. สถานบันวิจัยเบลของสหรัฐอเมริกาได้ทำการประดิษฐ์  ทรานซิสเตอร์  ได้สำเร็จ
                      2. ทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กใช้กระแสไฟฟ้าน้อย
                      3. เครื่องแมนเฟรม เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์
                      4. ในยุคนี้คอมพิวเตอร์เริ่มมีเข้ามาใช้ในประเทศไทย

         คอมพิวเตอร์ยุครวม

                     สร้างทรานซิสเตอร์จำนวนมากลงบนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็ก และเกิดวงจรรวมบนแผ่นซิลิคอนเรียกว่า ไอซี
เครื่องคอมพิวเตอร์มีการทำงานที่ซับซ่อนมีวงจรการทำงานที่ทำการคิด

         คอมพิวเตอร์ยุค วีแอลเอสไอ (VLSI)

                      1. สร้างวงจรรวมที่มีขนาดใหญ่มาวางบนแผ่นซิลิคอนทีมีขนาดเล็กเรียกว่าวงจร VLSI
                      2. วงจร VLSI  เป็นวงจรที่นำทรานซิสเตอร์จำนวนล้านตัวมารวมกัน
                      3. การผลิตไมโครโพรเซสเซอร์ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงเรียกว่าไมโคร                   คอมพิวเตอร์
                      4. วงจร VLSI หรือเรียกอีกอย่างว่า ชิป

         คอมพิวเตอร์ยุคเครือข่าย

                      1. เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลและแสดงผลได้ครั้งละมากๆ


                     2.  เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำได้หลายๆงานพร้อมกัน